Školení pracovníků pro práce ve výškách provádíme od roku 2006. Již od roku 1998 ovšem práce ve výškách také provádíme a tak v rámci školení můžeme účastníků poskytnout rozsáhlé informace a zkušenosti přímo z praxe. Potvrzením naší odbornosti je také získání akreditace MŠMT pro školení rekvalifikačního kurzu.

POVINNOST ŠKOLENÍ

Povinnost být proškolen pro práce ve výškách se vztahuje na všechny pracovníky, kteří vykonávají práce více než 1,5m nad zemí (nebo nad volnou hloubkou, případně v jakékoliv výšce nad vodou nebo jinou nebezpečnou látkou). Tento požadavek se tedy vztahuje na zaměstnance, pracovníky na dohodu i na fakturující dodavatele.

Přesné znění požadavků na provádění a školení je zakotveno v NV č. 362/2005 Sb a vyplývá též ze Zákoníku práce.

 

§ Zákon č. 262/2006, Zákoník práce

Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

...

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

...

 

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen “práce ve výškách a nad volnou hloubkou”), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

...

Příloha, odst. XI. Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.